Inwestowanie na rynkach wschodzących

Perspektywy

Dlaczego uważamy, że obawy przedwyborcze ukazują w złym świetle prawdziwy potencjał Indii

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski, chiński uproszczony, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański

Podczas gdy Indie przygotowują się na wiosenne wybory powszechne, coraz bardziej populistyczna retoryka krajowych ugrupowań politycznych może wystraszyć niektórych inwestorów. Sukumar Rajah, starszy dyrektor zarządzający i dyrektor ds. zarządzania portfelami inwestycyjnymi w zespole Franklin Templeton Emerging Markets Equity, zachowuje spokój i uważa, że zmagania o dobrą wyborczą pozycję to nieodłączny element indyjskiej sceny politycznej, a solidne fundamenty gospodarki tego kraju nadal tworzą dobre warunki dla inwestorów.

Sukumar Rajah
Starszy dyrektor zarządzający, dyrektor ds. zarządzania portfelami inwestycyjnymi
Franklin Templeton Emerging Markets Equity

W okresach poprzedzających wybory powszechne w Indiach zwykle obserwowaliśmy nasilenie populistycznej retoryki wśród walczących o władzę partii politycznych.

W tym roku jest podobnie. Wybory powszechne odbędą się w kwietniu i maju 2019 r., a już teraz słyszymy coraz więcej obietnic adresowanych do dużej części indyjskiego społeczeństwa zamieszkującej obszary wiejskie; obiecuje się umarzanie kredytów udzielonych rolnikom, dotacje, obniżenie stawek podatków od towarów i usług czy też zasiłki dla bezrobotnych.

Niektóre spośród tych pomysłów mogłyby mieć poważne konsekwencje dla indyjskiego budżetu i wywołują zdziwienie wśród wielu inwestorów.

Czy wiesz, że…

Szacuje się, że ok. 800 milionów wyborców zagłosuje za pośrednictwem maszyn do głosowania. Każde z 1,6 mln urządzeń może przyjąć do 2000 głosów.

Na terenach pozbawionych dostępu do elektryczności maszyny mogą być zasilane akumulatorami.

 

My jednak mamy bardziej pragmatyczne podejście. Uważamy, że indyjski wzrost gospodarczy, wzmacniany przez politykę wdrażaną od 2014 r. przez premiera Narendrę Modiego, ma dostatecznie solidne fundamenty, by stawić opór bieżącym wyzwaniom.

Ta polityka, łącznie z wprowadzeniem podatku od towarów i usług, nowelizacją kodeksu upadłościowego, rekapitalizacją banków i zwiększeniem limitów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w różnych sektorach, a także inicjatywą „Make in India” pomogła Indiom wypracować wzrost PKB na poziomie 7,3% i zdobyć pozycję najszybciej rosnącej gospodarki spośród dużych rynków wschodzących w 2018 r[1].

 

Globalna wizja produkcji wynikająca z programu „Make in India”

Obserwujemy rosnący popyt na produkty wytwarzane na rynku lokalnym, po części w reakcji na inicjatywę „Make in India” Modiego oraz wzrost liczebności indyjskiej klasy średniej. Konsekwencją tego zjawiska jest otwieranie przez niektórych producentów zakładów bliżej rynków, na których ich wyroby są sprzedawane i użytkowane.

To zjawisko zaczyna obejmować także wytwarzanie komponentów wykorzystywanych w produkcji innych wyrobów. Przykładowo, jeden z największych na świecie producentów sprężarek do systemów klimatyzacji ogłosił plany przeniesienia produkcji do Indii w 2021 r., w odpowiedzi na rosnący popyt na klimatyzatory ze strony rosnącej indyjskiej klasy średniej.

Sądzimy, że w ciągu kilku najbliższych lat większość klimatyzatorów sprzedawanych w Indiach będzie wyposażonych w sprężarki krajowej produkcji.

 

Niezależnie od wyniku wyborów uważamy, że żaden nowy rząd nie będzie miał zbyt dużej przestrzeni na realizację radykalnej populistycznej polityki zważywszy na relację pomiędzy rządem a Bankiem Rezerw Indii związaną z koniecznością stabilizacji deficytu budżetowego. Nie dostrzegamy zatem większego prawdopodobieństwa poważniejszych zmian ustawodawczych niezależnie od tego, kto stworzy nowy rząd.

Jeżeli Modi uzyska reelekcję, nie spodziewamy się większych zmian w kierunku rozwoju gospodarczego Indii.

Nawet jeśli Modi nie zdoła osiągnąć jednoznacznego zwycięstwa, jego partia Bharatiya Janata Party (BJP) prawdopodobnie wciąż będzie odgrywać ważną rolę w nowym rządzie, np. jako jeden z koalicjantów.

Powody do optymizmu

Uważamy, że trend wzrostu zysków dotarł właśnie do punktu zwrotnego. Ostatnie lata były trudnym okresem pod względem wzrostu zysków w związku z konsekwencjami demonetyzacji, wprowadzenia podatku od towarów i usług oraz pesymistycznych danych dotyczących niespłacanych terminowo kredytów. Teraz możemy się spodziewać stopniowej poprawy dynamiki wzrostu zysków, która powinna sprzyjać rynkom akcji.

Nasze długoterminowe prognozy dla inwestycji w Indiach są wciąż optymistyczne i oparte na niezmiennie solidnych fundamentach, a długoterminowe czynniki napędzające wzrost stawiają Indie w dobrym świetle. Prognoza wzrostu produktu krajowego brutto na 2019 r. przewiduje względnie solidny poziom 7,5%, a w 2020 r. wzrost ma sięgnąć 7,7%.[2] Dla porównania gospodarka Chin ma rosnąć w wolniejszym tempie 6,2% zarówno w tym roku, jak i w 2020 r.[3]

Indie nadal korzystają na sekularnych czynnikach stymulujących wzrost takich jak sprzyjające warunki demograficzne, inwestycje w infrastrukturę, wzrost konsumpcji na terenach miejskich czy rosnące poziomy zarobków. Obecnie uważamy, że konsumpcja powinna w przyszłości wesprzeć rozwój indyjskiej gospodarki; konsumpcja krajowa ma sięgnąć poziomu 6 bln USD do 2030 r.[4]

Rozsądna kombinacja niższych podatków i większych wydatków rządowych, w połączeniu ze wzrostem wydatków na inwestycje kapitałowe w sektorze prywatnym, powinna dodatkowo wzmocnić wzrost.

Podsumowując, pomimo pewnej awersji do ryzyka, jaką obserwujemy na indyjskim rynku akcji przed wyborami, uważamy, że wciąż są argumenty przemawiające za inwestowaniem w Indiach. Nawet jeżeli wynik wyborów będzie zaskakujący, wpływ niepewności powinien, w naszej ocenie, okazać się krótkotrwały, ponieważ fundamenty gospodarki pozostają nienaruszone.

Komentarze, opinie i analizy zaprezentowane w niniejszym tekście są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani rekomendacji dotyczących inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę dużą zmienność warunków rynkowych i ekonomicznych, wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu publikacji niniejszego materiału i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji czy strategii inwestycyjnej.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m.in. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej. Inwestycje na rynkach wschodzących, do których należą także nowe rynki wschodzące, obarczone są większym ryzykiem wynikającym z powyższych czynników, oprócz typowych dla nich ryzyk związanych z względnie niewielkimi rozmiarami, mniejszą płynnością i brakiem odpowiednich ram prawnych, politycznych, biznesowych i społecznych dla rynków papierów wartościowych. Ponieważ wspomniane ramy prawne, polityczne, biznesowe i społeczne są zwykle jeszcze słabiej rozwinięte na nowych rynkach wschodzących, a występują także rozmaite inne czynniki, takie jak podwyższony potencjał skrajnych wahań kursów, braku płynności, barier ograniczających transakcje oraz mechanizmów kontroli giełd, ryzyka związane z rynkami wschodzącymi są nasilone w przypadku nowych rynków wschodzących. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach.

Dowiedz się więcej z wiadomości przesyłanych przez Franklin Templeton bezpośrednio na Twój adres e-mail i subskrybuj blog pt. „Inwestowanie na rynkach wschodzących”.

[1] Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, „World Economic Outlook Update”, styczeń 2019 r.

[2] Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, „World Economic Outlook”, styczeń 2019 r. Realizacja jakichkolwiek prognoz, założeń lub szacunków nie jest w żaden sposób gwarantowana.

[3] Ibid.

[4] Światowe Forum Ekonomiczne, „Future of Consumption in Fast-Growth Consumer Markets: India” („Przyszłość konsumpcji na szybko rosnących rynkach konsumenckich: Indie”), styczeń 2019 r.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, które muszą być wypełnione, są oznaczone