Beleggingsavonturen in opkomende markten

Geduld in Azië

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Spaans, Pools

Beleggen in uiteenlopende markten en bedrijven, zoals de Templeton Emerging Markets Group doet, houdt in dat er altijd wel zijn die beter of slechter presteren dan een bepaalde benchmarkindex of markt. Dat is nu eenmaal de aard van de wereldwijde financiële markten. We zouden natuurlijk verkiezen dat al onze beleggingen continu in de lift zitten, en we zouden tegelijk ook voortdurend nieuwe koopjes willen vinden voor onze beleggers. Als al je aandelen in een bepaalde markt dus opwaarts evolueren, is dat niet noodzakelijk een goede zaak wanneer je naar effecten zoekt. Daarnaast weten we ook dat we soms moeten vasthouden aan een overtuiging om dalingen op korte termijn te doorstaan in gevallen waar een langetermijnbelegging ons aangewezen lijkt. Wij profiteren van deze dalingen om op koopjesjacht te gaan. Helaas lijken veel beleggers tegenwoordig het nodige geduld te ontberen, wat in de context van de opkomende Aziatische markten dit jaar het duidelijkst tot uiting komt in China.

 Vanuit macro-economisch standpunt is ons optimisme inzake het solide langetermijnpotentieel van Azië gebaseerd op drie doorslaggevende factoren. In de eerste plaats boeken de Aziatische opkomende markten al vele jaren een hogere economische groei dan de ontwikkelde landen, en ook de verwachtingen voor het komende jaar liggen er hoger. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat uit van een groei in opkomend Azië van 6,5% in 2014, tegen 2% voor de ontwikkelde markten.[1] Sinds 1999 boekt de regio een sterke groei, ook in 2009, toen het ontwikkelde universum in een recessie verzeilde, zoals te zien is in onderstaand diagram.

De tweede factor is het hoge niveau aan buitenlandse reserves bij de meeste opkomende markten in Azië, aanzienlijk hoger dan bij de ontwikkelde markten. De solide openbare en privéfinanciën versterken het onderliggende potentieel voor economische groei. De derde factor is dat de schuldgraad van de Aziatische opkomende markten doorgaans veel lager ligt dan in de ontwikkelde markten. 

Ondanks hun volgens ons vaak solide fundamentals worden de aandelen van opkomende markten meestal bij lagere waarderingen verhandeld dan die van ontwikkelde markten, terwijl zij een vergelijkbare dividendopbrengst bieden. Per 31 oktober 2013 bedroeg de koers/winst-verhouding voor de komende 12 maanden van de MSCI AC Asia ex-Japan Index 11 maal, tegen 14 maal voor de MSCI World Index,[2] wat inhoudt dat de beleggers potentieel hogere winsten bij lagere prijzen kunnen kopen op Aziatische opkomende markten.

Bovendien is de demografie in opkomend Azië doorgaans gunstiger, met grote aantallen jonge mensen die de arbeidsmarkt betreden. In het merendeel van de ontwikkelde landen stijgt het aandeel van de bevolking in of bij de pensioenleeftijd snel. Het demografische voordeel zou specifiek van belang kunnen zijn voor de consumentensectoren. Naarmate de Aziatische consumenten rijker worden, is het logisch te verwachten dat ook hun vraag naar personenwagens en andere consumentengoederen zal toenemen. Het autobezit per capita in enorme markten zoals China en India is slechts een fractie van dat in de ontwikkelde landen. Het verhogen van de autobezitscijfers in China en India tot het niveau van die in de VS zou de productie van een miljard nieuwe auto’s vereisen. En dat is nog maar één voorbeeld van het aanzienlijke potentieel dat deze markten volgens ons bieden.

Geduld is een schone zaak
Als bottom-up aandelenselecteerders concentreren wij ons op individuele bedrijven. Wij hebben heel wat bedrijven geïdentificeerd die dan wel in een zwakkere markt actief zijn, maar die volgens ons wel de juiste dingen doen, zoals kostenbesparingen, het stroomlijnen van de activiteiten en fusies en overnames. Veel bedrijven op opkomende markten nemen andere bedrijven over, niet alleen op andere opkomende markten, maar ook op de ontwikkelde markten. Andere beleggersvriendelijke maatregelen omvatten aandelenterugkopen, dividendverhogingen, beterende normen inzake corporate governance enzovoort.

 Wij zijn langetermijnbeleggers, en we richten ons op een vijfjarige horizon. Wij beschikken over het nodige geduld om te wachten tot de markt oog krijgt voor de echte waarde van een bedrijf. Wij verkopen geen participatie omdat die tijdelijk uit de gunst van de markt ligt. Wij zullen een aandeel alleen verkopen in een van de volgende gevallen:

• De huidige koers overtreft onze schatting van zijn reële waarde

• Een ander, vergelijkbaar effect biedt een aanzienlijk hoger waardepotentieel

• Er is een fundamentele wijziging in het bedrijf, die onze voorspelling op losse schroeven zet

China
Ondanks de volgens ons positieve langetermijnfundamentals is het rendement van de binnenlandse Chinese aandelenmarkt dit jaar tot nu toe teleurstellend gebleken. Veel beleggers staren zich blind op de vertraging van de groei, maar de verwachte Chinese groei van 7 – 8%[3] voor dit jaar oogt nog steeds indrukwekkend, vooral in het licht van de reeds aanzienlijke groei van de economische basis van het afgelopen decennium. Het was overigens te verwachten dat de Chinese groei zou vertragen naarmate de economie van het land groeit en verschuift van een exportgedreven model naar een meer op de binnenlandse consumptie gericht scenario.

Het ziet ernaar uit dat de markt te veel belang hecht aan de economische indicatoren op korte termijn van China. In september vertoonden de economische gegevens een knik na de zeer sterke signalen van juli en augustus. De exportgegevens waren wat zwakker, terwijl de industriële productie en de investeringen in vaste activa licht vertraagden. Eind oktober besloot de People’s Bank of China opnieuw om geen liquiditeit te injecteren en zo de seizoensgebonden verstrakking van de interbancaire liquiditeit tegen te gaan, en de Chinese interbancaire leentarieven gingen dan ook omhoog, wat meteen ook het marktsentiment onder druk zette. De binnenlandse consumptie bleef echter prima, terwijl de gegevens over het elektriciteitsverbruik en de metaalimport lijken aan te geven dat de activiteit op een hoog peil bleef. De groei van het Chinese bruto binnenlands product (bbp) van 7,8% tegenover een jaar eerder vertoonde een versnelling ten opzichte van het tweede kwartaal.

De hervormingen die werden aangekondigd op de plenaire vergadering in China in november hebben reeds een gunstige invloed uitgeoefend op het beleggerssentiment, zoals blijkt uit het daaropvolgende rendement van de Chinese en (met) China-gerelateerde aandelen. De belangrijkste maatregelen omvatten hervormingen in staatsbedrijven, landhervormingen, fiscale hervormingen, financiële liberalisatie, milieubehoud en versoepeling van het eenkindbeleid. De hervorming van het “Hukou”-systeem zou moeten leiden tot een versnelling van het gezinsregistratiesysteem, dat de overstap van arbeiders uit landelijke gebieden naar de steden begeleidt. De overheid heeft zich er ook toe verbonden de ingrepen inzake beleggingsinstap en grondstoffenprijzen terug te schroeven.

Indonesië en India
Vrijwel alle opkomende markten stonden onder druk deze zomer, door de speculatie dat de Amerikaanse Federal Reserve Bank (Fed) binnenkort zijn lang aangehouden programma voor activa-aankopen, dat een massale liquiditeit in de wereldwijde markten pompt, zou beginnen af te bouwen. In het kader van deze afbouw van het Fed-programma, dat goed is voor $ 85 miljard per maand aan obligatieaankopen, moeten we goed de feiten voor ogen houden. Deze afbouw is nog geen verstrakking. En de liquiditeit die de Fed in het systeem heeft gepompt, is nog steeds aan het doorsijpelen. Bovendien blijven de centrale banken van Japan en andere grote regio’s geld bijdrukken, wat de pot verder doet zwellen.

Indonesië en India zijn twee van de landen die zwaar getroffen werden door de bezorgdheid over de stimuleringsafbouw door de Fed, aangezien deze landen de liquiditeit broodnodig hebben om hun relatief hoge tekorten op de betalingsbalans te financieren. In het geval van India hebben een aantal beleidsfouten bijgedragen tot de verzwakking van het beleggerssentiment. Wij denken echter dat India nog heel wat potentieel biedt, en wij hopen dat zijn leiders het roer kunnen omgooien, ook al vrezen wij dat zij te traag zijn. Volgens ons is er te veel bureaucratie, terwijl ook de drempels om te beleggen in India te hoog zijn. 

Onze kijk op Indonesië is echter niet gewijzigd, ondanks een zekere paniekverkoop dit jaar. Wij waren en blijven positief inzake deze markt, door de solide langetermijnfundamentals van het land, en wij blijven speuren naar koopkansen op basis van individuele aandelen. Wij blijven zoeken naar ondergewaardeerde Indonesische aandelen. De Indonesische leiders zijn zich bewust van de noodzaak om hun economie nieuw leven in te blazen, en zij hebben plannen aangekondigd om buitenlandse investeringen in lucht- en zeehavens mogelijk te maken, een belangrijke stap voorwaarts. En we verwachten nog meer maatregelen om buitenlandse investeringen te vergemakkelijken.

Wij kunnen het tijdstip of de grootte van de marktdalingen en -stijgingen niet voorspellen, maar van één ding zijn we zeker: de marktvolatiliteit zal niet verdwijnen. Onze focus ligt op de zoektocht naar waarde waar wij een langetermijnpotentieel zien terwijl anderen de moed verliezen, en dan de rit uitzitten.


[1] Bron: “World Economic Outlook,” oktober 2013. © 2013 Internationaal Monetair Fonds (IMF). Alle rechten voorbehouden.

[2] Bron: MSCI. MSCI geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties en zal op geen enkele manier aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige MSCI-gegevens die hierin zijn opgenomen. De MSCI-gegevens mogen niet verder worden verspreid of gebruikt als basis voor andere indexen, effecten of financiële producten. Dit verslag is niet goedgekeurd, gecontroleerd of opgesteld door MSCI. De indexen zijn niet beheerd, en er kan niet direct in een index belegd worden. Het rendement in het verleden vormt geen waarborg voor toekomstige resultaten.

[3] Bron: IMF World Economic Outlook, oktober 2013. Chinese bbp-groei voor 2013 geraamd op 7,6%. Copyright © 2013 Internationaal Monetair Fonds. Alle rechten voorbehouden.

Twitter

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *