Beleggingsavonturen in opkomende markten

India: Rente, inflatie en ambities als centrum van de maakindustrie

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

De aandacht van de wereldwijde financiële markten ging tot nu toe dit jaar vooral uit naar de groeipijnen van China en de mogelijke monetaire beleidsmaatregelen van de Federal Reserve in de VS. Weinig beleggers hebben oog gehad voor de verwachting dat de Indiase economie, de op twee na grootste ter wereld op basis van koopkrachtpariteit, zowel dit als volgend jaar sneller zal groeien dan China en de Verenigde Staten.[1]

Gelet op de zeer hoge rente in India en de poging om die te verlagen, is de inflatie er momenteel een veelbesproken onderwerp. De Reserve Bank of India (RBI) stond altijd afkeurend tegenover een verlaging van de rente vanwege een hoge inflatie, al heerst er heel wat verwarring over de inflatie in India. Als we naar de groothandelsprijsindex (de Wholesale Price Index of WPI) van India kijken, dan lijkt er eerder sprake van deflatie in het land, aangezien die index in september 2015 op -4,54% stond.[2] De inflatie gemeten volgens de consumentenprijsindex (CPI) daarentegen bedroeg +4,41% in september 2015.[3] Deze kloof is een probleem voor wie naar de inflatiecijfers kijkt en probeert te achterhalen wat ze betekenen, en wat de mogelijke gevolgen zullen zijn voor de markt.

Leden van de Indiase regering en sommige prominente bedrijfsleiders hebben geklaagd over de hoge rente, maar Raghuram Rajan, die aan het hoofd staat van de RBI, wilde de rente niet te vlug en niet te veel verlagen, uit vrees dat de inflatie zou oplaaien. De RBI ging overstag op 29 september met de verlaging van zijn belangrijkste leenrente naar 6,75%, de vierde renteverlaging van dit jaar. In haar officiële verklaring wees de RBI op de risico’s voor de groei en het feit dat de algemene CPI in augustus naar zijn laagste niveau sinds november 2014 is gedaald. De RBI merkte echter ook op dat de inflatie waarschijnlijk weer zal stijgen, op z’n minst in de komende maanden, aangezien sommige gunstige trends waarschijnlijk zullen omslaan. Ik denk dat de RBI in de toekomst zeer voorzichtig zal zijn met verdere renteverlagingen, maar veel zal afhangen van de binnenlandse inflatie en van het feit of de economische groei versnelt dan wel afzwakt.

 

Capture1Capture2 Capture2Zowel de consumenten- als de groothandelsprijzen in India zijn sterk gedaald sinds 2013. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat de WPI anders is samengesteld dan de CPI. De WPI concentreert zich op prijzen van verhandelbare goederen zoals brandstof en staal, en die prijzen zijn enorm gedaald op de internationale markten. De CPI spitst zich meer toe op artikelen zoals voeding, drank, huisvesting, nutsdiensten en kleren, waarop de impact van de internationale grondstoffenprijzen niet zo groot is, of toch niet op korte termijn. De discussie hierover loopt nog, maar de dalende trend in beide inflatie-indexen is gunstig nieuws voor de Indiase rente, wat op zijn beurt positief zou moeten zijn voor de Indiase aandelenmarkt, op voorwaarde dat er zich geen onverwachte externe schokken voordoen.

Hoop op verandering

Toen de nieuwe regering werd verkozen in de lente van 2014, was iedereen enthousiast over de vooruitzichten voor India en kreeg de Indiase aandelenmarkt een enorme boost. Wij deelden dit optimisme, maar wisten ook dat het moeilijk zou zijn om alle hervormingen waarover de nieuw verkozen eerste minister Narendra Modi had gesproken daadwerkelijk uit te voeren. De maatregelen die tot nu toe zijn genomen waren positief, en elke stap die India in de goede richting zet juichen wij toe. We hadden natuurlijk liever gehad dat alle door de heer Modi beloofde hervormingen per direct waren doorgevoerd, maar we beseffen ook dat het niet eenvoudig is om de oppositie, die sommige wetten heeft gedwarsboomd, aan boord te krijgen. Ook al kan Modi maar een deel van de beloofde hervormingen waarmaken, dan nog zouden wij dit als een succes beschouwen.

Modi heeft dit jaar de wereld rondgereisd en de leiders van verschillende landen ontmoet. In september bracht hij een bezoek aan de Verenigde Staten. Hij sprak er niet alleen met de Amerikaanse president Barack Obama, maar ook met enkele technologiereuzen in Silicon Valley om de investeringen in India aan te zwengelen en de productie en het ondernemerschap in India te stimuleren in het kader van zijn “Make in India”-campagne. Deze campagne, die werd gelanceerd in 2014, moedigt multinationals en binnenlandse bedrijven aan om hun producten in India te vervaardigen, en wil India omvormen tot een belangrijk centrum van de wereldwijde maakindustrie. 25 economische sectoren krijgen daarbij bijzondere aandacht, waaronder auto’s en onderdelen, luchtvaart, chemie, informatietechnologie en farmaceutica. India heeft recent enkele successen geboekt in het aantrekken van buitenlandse investeerders, maar volgens ons moet er nog meer mogelijk zijn. De maakindustrie vertegenwoordigt slechts 16% van het bruto binnenlands product (bbp) van India en 1,8% van de wereldwijde output; in China daarentegen is de maaksector goed voor 34% van zijn bbp en voor 13,7% van de wereldwijde productie.[4] Om de maakindustrie op volle toeren te laten draaien, is een goede infrastructuur van cruciaal belang. Wij denken dat er op dit vlak nog belangrijke stappen moeten worden gezet. Naast algemene hervormingen die India aantrekkelijker zouden maken voor buitenlands kapitaal, zoals hervormingen van het belastingstelsel en de arbeidsmarkt.

Een gunstige factor voor de ambities van India om een belangrijke speler in de maaksector te worden is zijn jeugdige bevolking. De gemiddelde leeftijd in India is 27 jaar, vergeleken met 36,8 in China en 37,8 in de Verenigde Staten.[5] Wij zien de toekomst van India rooskleurig in. Wij blijven het land dan ook met grote belangstelling volgen en blijven er uitkijken naar koopjes. Gezien de huidige marktomstandigheden proberen wij onze beleggingen in Indiase aandelen te spreiden via een mix van grondstoffengerelateerde, exportgerichte en binnenlandse bedrijven. Wij concentreren ons in het bijzonder op bedrijven die zouden kunnen profiteren van een verdere verzwakking van de Indiase valuta en van aanhoudend lage olieprijzen.

Visita a una compañía farmacéutica en India.

In de afgelopen maanden hebben de opkomende markten het over het algemeen minder goed gedaan dan de ontwikkelde markten en ook op de Indiase markt waren er perioden van sterke volatiliteit. Wij denken dat deze situatie binnenkort zal veranderen om twee belangrijke redenen: ten eerste zijn veel beleggers onderwogen in de opkomende markten na hun rotatie uit deze beleggingscategorie. De tweede reden is dat de groep van de opkomende economieën in het afgelopen decennium een sterkere economische groei heeft gerealiseerd dan die van de ontwikkelde markten, en wij verwachten dat die trend zal voortduren. Er wordt verwacht dat het bbp van India met 7,3% zal groeien in 2015 en met 7,5% in 2016[6], en hoewel de raming van dit jaar iets lager ligt dan vorige ramingen, blijft het een vrij indrukwekkend cijfer.

De verklaringen, meningen en analyses van dr. Mobius weerspiegelen zijn persoonlijke opvattingen en zijn louter bestemd voor informatieve doeleinden en voor het brede publiek, zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling of verzoek om welke effecten dan ook te kopen, te verkopen of te houden of om welke beleggingsstrategie dan ook te gebruiken. Ze vormen geen wettelijk of fiscaal advies. De informatie in dit document geldt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zij is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd door Franklin Templeton Investments (‘FTI’). FTI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie, en het vertrouwen op de verklaringen, meningen en analyses in dit document valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen aangeboden door FTI-partners en/of hun distributeurs voor zover dat door de lokale wetten en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen professioneel adviseur te raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

 Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen en economische en politieke onzekerheid. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten.

[1] Bron: Wereldbank, 2014; IMF World Economic Outlook, oktober 2015. De bbp-groei van India wordt geraamd op 7,3% in 2015 en 7,5% in 2016; China zou 6,8% groeien in 2015 en 6,3% in 2016; en de VS zou een groei boeken van 2,6% in 2015 en van 2,8% in 2016. Er is geen garantie dat voorspellingen of schattingen zullen worden verwezenlijkt.

[2] Bron: Indiase overheid, ministerie van Handel en Industrie.

[3] Bron: Indiase overheid, ministerie van Statistiek en Programma-uitvoering.

[4] Bron: Planningcomité van de Indiase overheid, “The Manufacturing Plan.”

[5] Bron: CIA World Factbook, raming 2015.

[6] Bron: IMF World Economic Outlook, oktober 2015. Er kan geen zekerheid worden geboden dat voorspellingen of schattingen zullen worden verwezenlijkt.

Leave a reply

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een* Verplichte velden zijn gemarkeerd met *