Inwestowanie na rynkach wschodzących

Mark Mobius: Prognozy inwestycyjne na 2015 r.: Rynki wschodzące nadal napędzają globalny wzrost

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski, chiński uproszczony, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański

W zespole Templeton Emerging Markets Group wierzymy, że wysokie stopy wzrostu gospodarczego nadal będą jednym z kluczowych atutów wielu rynków wschodzących w 2015 r. Pomimo spadku tempa wzrostu tak dużych gospodarek, jak Brazylia i Rosja, wzrost wszystkich rynków wschodzących w ujęciu ogólnym w 2015 r. ma znacząco przewyższyć wzrost rynków rozwiniętych, a region azjatycki najprawdopodobniej będzie wyróżniał się szczególnie dobrą dynamiką napędzaną przez Chiny i Indie.

MM 1

Ponadto, władze wielu krajów rozwijających się, w tym Chin, Indii, Indonezji, Meksyku i Korei Południowej, zapowiadają lub inicjują poważne reformy, które są wprawdzie różnorodne, ale generalnie zmierzają w kierunku realizacji podobnych celów – zlikwidowania biurokratycznych barier ograniczających wzrost, stymulowania przedsiębiorczości oraz wprowadzenia dyscypliny rynkowej w mniej wydajnych branżach. Większość krajów stara się także przesunąć środek ciężkości swych gospodarek z eksportu i inwestycji w kierunku popytu konsumenckiego.

Wspólnota Gospodarcza ASEAN (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej), która ma zostać utworzona w 2015 r., skupi 10 różnorodnych pod względem ekonomicznym krajów z regionu Azji Południowo-Wschodniej w ramach jednej organizacji gospodarczej. To kolejna zmiana, dzięki której technologicznie zaawansowane gospodarki wschodzące nawiążą bliższe relacje z mniej rozwiniętymi sąsiadami dysponującymi tanią siłą roboczą i surowcami, z korzyścią dla obydwu stron. Z reformami związane są oczywiście pewne krótkoterminowe koszty, ale wierzymy, że jeżeli rządy skutecznie je wprowadzą, długofalowe korzyści zaczną być widoczne w danych o wzroście gospodarczym. Nacisk na dyscyplinę rynkową może, ponadto, zwiększyć korelację pomiędzy rozwojem ekonomicznym a rentownością spółek z rynków wschodzących.

Z entuzjazmem obserwujemy, jak potencjał do rozwoju nowych technologii przyspiesza wzrost gospodarczy; niektóre technologie oparte na Internecie i komunikacji bezprzewodowej oferują słabiej rozwiniętym krajom możliwość przeskoczenia kilku etapów zmian ekonomicznych i bezpośredniego przejścia na wydajne nowoczesne systemy (patrz: poniższy wykres ilustrujący globalną sprzedaż smartfonów). Ten czynnik może mieć szczególnie duży wpływ na dynamikę nowych rynków wschodzących, m.in. większości krajów afrykańskich, stanowiąc dodatkowy bodziec do rozwoju i tak prężnych rynków korzystających ze sprzyjających warunków demograficznych, bogatych zasobów surowców oraz niskiego bazowego poziomu produktu krajowego brutto per capita.

MM 2

Potencjalne wyzwania

Nie lekceważymy takich kwestii, jak ostatnie osłabienie Brazylii i Rosji, niekorzystny dla rynków kierunek polityki w tych krajach, chińska asertywność w działaniach na Morzu Południowochińskim, czy też nerwowość inwestorów podsycana każdym sygnałem mogącym zapowiadać zaostrzenie polityki pieniężnej w USA. Niemniej jednak uważamy, że Rosja i Brazylia mają niezbędne zasoby, by wypracować odbicie, gdy polityka wróci na właściwy tor. W szczególności w Rosji, większa część ryzyka już została uwzględniona w wyjątkowo niskich cenach akcji na koniec grudnia, choć niechęć rosyjskich władz do złagodzenia stanowiska w stosunku do Ukrainy może sprowokować kolejne sankcje i pogorszenie warunków dla inwestorów.  Z kolei twarde stanowisko Chin na Morzu Południowochińskim należy rozpatrywać w kontekście innych działań w obszarze polityki zagranicznej, takich jak inicjatywy związane z tzw. „jedwabnym szlakiem”, zorientowane na poprawę relacji i zwiększenie wymiany handlowej z krajami sąsiednimi.

Jeżeli chodzi o zmiany w polityce pieniężnej krajów rozwiniętych, należy zauważyć, że wiele największych gospodarek rozwiniętych nadal rozluźnia swą politykę, a duże znaczenie dla Azji Południowo-Wschodniej prawdopodobnie będzie miało luzowanie ilościowe w Japonii. W ostatnim czasie, spora część nowego pieniądza pozostawała poza realnymi gospodarkami, ponieważ szybkość obiegu pieniądza znacząco spadła, co znajduje odzwierciedlenie w spadających wskaźnikach kredytów do lokat banków w USA, Europie, Japonii czy Chinach. Gdy banki nabiorą więcej odwagi i wznowią akcję kredytową, duże ilości nowego pieniądza zaczną wywierać wpływ na realną gospodarkę globalną.

Pod koniec grudnia, korzystne trendy na rynkach wschodzących nie były w pełni uwzględnione w wycenach akcji, które były zaniżone w stosunku do kursów papierów na rynkach rozwiniętych.  Nawet po ostatnim odbiciu na rynkach wschodzących, wyceny wydają nam się względnie atrakcyjne w stosunku do danych historycznych, szczególnie biorąc pod uwagę bardzo niską rentowność obligacji i oprocentowanie lokat. Nasze szczegółowe analizy stale owocują wyszukiwaniem atrakcyjnych możliwości długoterminowych, zatem nasze prognozy dotyczące potencjału rynków wschodzących są niezmiennie optymistyczne.

MM 3

Komentarze, opinie i analizy Marka Mobiusa wyrażają wyłącznie jego osobiste poglądy, są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani zachęty do kupna, sprzedaży ani utrzymywania jakichkolwiek papierów wartościowych czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne wyłącznie na dzień publikacji, mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku czy inwestycji.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments (FTI). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie; inwestor może opierać swe decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Z inwestowaniem na rynkach zagranicznych związane jest określone ryzyko, m.in. ryzyko wahań kursów walut i ryzyko niestabilnej sytuacji gospodarczej i politycznej. Inwestycje na rynkach wschodzących, do których należą także nowe rynki wschodzące, obarczone są większym ryzykiem wynikającym z powyższych czynników, oprócz typowych dla nich ryzyk związanych z względnie niewielkimi rozmiarami, mniejszą płynnością i brakiem odpowiednich ram prawnych, politycznych, biznesowych i społecznych dla rynków papierów wartościowych. Ponieważ wspomniane ramy prawne, polityczne, biznesowe i społeczne są zwykle jeszcze słabiej rozwinięte na nowych rynkach wschodzących, a występują także rozmaite inne czynniki, takie jak podwyższony potencjał skrajnych wahań kursów, braku płynności, barier ograniczających transakcje oraz mechanizmów kontroli giełd, ryzyka związane z rynkami wschodzącymi są nasilone w przypadku nowych rynków wschodzących.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, które muszą być wypełnione, są oznaczone