Inwestowanie na rynkach wschodzących

Budowa korytarzy do przyszłości Pakistanu

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski, chiński uproszczony, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański

Pakistan to przykład kraju ignorowanego przez wielu inwestorów pod wpływem negatywnych informacji medialnych i rozpowszechnionych przekonań, w którym jednak nie zawsze sytuacja jest tak sensacyjna, jak donoszą to media. Znajdujemy w tym kraju dobrze zarządzane spółki, w które warto inwestować. Wierzymy, ponadto, że Pakistan będzie cieszył się rosnącym zainteresowaniem inwestorów w najbliższych latach z co najmniej kilku powodów.

Choć Pakistan jest dziś klasyfikowany jako nowy rynek wschodzący, MSCI, czyli organizacja publikująca indeksy rynkowe, zapowiedziała w czerwcu, że rozważa dodanie MSCI Pakistan Index na listę potencjalnych kandydatów do uwzględnienia w indeksach rynków wschodzących, w ramach rocznej aktualizacji klasyfikacji rynków w 2016 r.[1] Nasze podejście inwestycyjne zakłada analizę indywidualną poszczególnych spółek, zatem jeżeli chodzi o nasz proces inwestycyjny, nie przywiązujemy zbyt dużej wagi do tego typu zmian w indeksach. Z drugiej strony, w oczach światowych inwestorów, ta potencjalna zmiana mogłaby zwiększyć zainteresowanie Pakistanem oraz przełożyć się na napływ większych ilości międzynarodowego kapitału. Co więcej, prawdopodobieństwo wzrostu statusu potwierdza, że władze są wciąż aktywne, a kraj ten ma spory potencjał.

Inwestujemy w Pakistanie od kilku lat i postrzegamy ten kraj jako niezauważany przez ogół rynek inwestycyjny oferujący atrakcyjne wyceny wynikające z niekorzystnych nastrojów makroekonomicznych. Pakistan korzysta na poprawie perspektyw wzrostowych, ciągłych działaniach w kierunku konsolidacji budżetowej, zrównoważonych postępach na drodze do reform strukturalnych w ramach programu realizowanego pod auspicjami Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) oraz niesłabnącym wsparciu ze strony partnerów regionalnych.

Współpraca pomiędzy Chinami i Pakistanem

Chiny i Pakistan podpisały ostatnio porozumienia handlowe, energetyczne i infrastrukturalne o wartości 28 mld USD, w ramach planów zainwestowania 46 mld USD w utworzenie chińsko-pakistańskiego korytarza ekonomicznego, który ma być kombinacją wspólnych inicjatyw i projektów związanych z łącznością, infrastrukturą sieci informatycznych, energetyką, przemysłem i parkami przemysłowymi, rozwojem rolnictwa, likwidowaniem skrajnego ubóstwa, turystyką i współpracą finansową.[2] Projekty infrastrukturalne związane z tym korytarzem ekonomicznym, takie jak budowa portu morskiego zapewniającego bezpośredni dostęp do Oceanu Indyjskiego i dalej położonych szlaków morskich, powinny zwiększyć handel i inwestycje w tym regionie. Chiny i Pakistan mają przyjacielskie relacje, a chińskie władze nazywają chińsko-pakistański korytarz ekonomiczny flagowym projektem w ramach szerszej inicjatywy o nazwie „Jeden szlak, jedna droga”, czyli ambitnego planu rozbudowy powiązań Chin z resztą świata.

pakistan 1Zapowiedź tych zakrojonych na szeroką skalę projektów oraz szanse na przyznanie Pakistanowi statusu rynku wschodzącego ustabilizowały pakistańską gospodarkę i stworzyły warunki do wzrostów na pakistańskim rynku akcji w ostatnich latach.

Giełda w Pakistanie należała do najprężniejszych rynków w okresie ostatnich pięciu lat (kończącym się w czerwcu 2015 r.).[3] Indeks MSCI Pakistan Index zwiększył swoją wartość ponad dwukrotnie, osiągając stopę zwrotu na poziomie 129% w tym horyzoncie czasowym, w porównaniu ze zwrotem indeksu MSCI Frontier Index rzędu 45% oraz wzrostem indeksu MSCI Emerging Markets Index (w USD) o 22%.[4] W naszej ocenie, wyceny akcji pakistańskich spółek wciąż są względnie atrakcyjne, pomimo solidnych wyników. Na koniec czerwca 2015 r., wskaźnik cen do zysków dla indeksu MSCI Pakistan Index wynosił 10x, w porównaniu z 11x w przypadku indeksu MSCI Frontier Index oraz 14x dla indeksu MSCI Emerging Markets Index.[5]

Poprawa fundamentów i walka z terroryzmem

Ostatnie lata przyniosły poprawę warunków makroekonomicznych w tym kraju. W ostatnich miesiącach, słabnąca inflacja pozwoliła pakistańskiemu bankowi centralnemu zredukować referencyjną stopę procentową na najniższego poziomu od 42 lat. Według aktualnych prognoz MFW, wzrost produktu krajowego brutto w Pakistanie na sięgnąć 4,3% w tym roku i 4,7% w 2016 r., w porównaniu z 2,6% w 2010 r.[6] Poprawia się także sytuacja budżetowa, częściowo dzięki pomocy finansowej otrzymywanej z różnych źródeł w ciągu ostatnich lat oraz niedawnej międzynarodowej emisji obligacji Sukuk.[7] W ostatnim czasie, niższe ceny ropy dodatkowo poprawiły bilans handlowy tego kraju, choć niższe ceny bawełny i mocniejszy kurs rupii odbiły się na eksporcie.

Jeżeli chodzi o inne obszary, uważamy, że rządowe działania na rzecz kontroli wydatków i dywestycji przynoszą pozytywne efekty, ale rząd musi konsekwentnie realizować program reform gospodarczych i strukturalnych. Największe obawy inwestorów zagranicznych koncentrują się wokół bezpieczeństwa i stabilności politycznej. Wewnętrzne działania wymierzone w terroryzm zostały podjęte wkrótce po tragicznym incydencie w Peszawarze w grudniu 2014 r., kiedy to celem terrorystów stały się dzieci w wieku szkolnym. Sądzimy, że takie działania muszą być kontynuowane w dłuższej perspektywie, by stworzyć bezpieczne warunki dla przedsiębiorstw i całego społeczeństwa. W środowisku politycznym, opóźnienia we wdrażaniu reform lub pogorszenie sytuacji związanej z polityką lub bezpieczeństwem mogą mieć niekorzystny wpływ na krajowe czynniki makroekonomiczne lub kondycję budżetową, ograniczyć inwestycje i osłabić nastroje inwestorów.

Z biznesowego punktu widzenia, sytuacja w energetyce jest kolejnym obszarem niepokojów, ale i możliwości. Niezbędne jest przyspieszenie reform w sektorze energetycznym, włącznie z inwestycjami kapitałowymi dotyczącymi każdego aspektu zasilania energią elektryczną: generowania, dystrybucji i przesyłu energii. Korekta opłat za energię i zmniejszenie dopłat do energii elektrycznej wydają się być krokami w dobrym kierunku. Oczywiście wdrożenie tych reform jest dziś łatwiejsze, biorąc pod uwagę spadające ceny ropy i gazu. Uważamy, że to dla Pakistanu idealny moment na realizację reform, które stworzą solidne fundamenty finansowe dla energetyki, zapewniając dostateczną podaż po rozsądnej cenie dla lokalnych przedsiębiorców pragnących utrzymać międzynarodową konkurencyjność.

Pomimo szeregu bieżących wyzwań, wciąż dostrzegamy wiele czynników pozwalających liczyć na lepszą przyszłość dla Pakistanu.

Komentarze, opinie i analizy Marka Mobiusa wyrażają wyłącznie jego osobiste poglądy, są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani zachęty do kupna, sprzedaży ani utrzymywania jakichkolwiek papierów wartościowych czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne wyłącznie na dzień publikacji, mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku czy inwestycji.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments (FTI). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie; inwestor może opierać swe decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Z inwestowaniem na rynkach zagranicznych związane jest określone ryzyko, m.in. ryzyko wahań kursów walut i ryzyko niestabilnej sytuacji gospodarczej i politycznej. Inwestycje na rynkach wschodzących, do których należą także nowe rynki wschodzące, obarczone są większym ryzykiem wynikającym z powyższych czynników, oprócz typowych dla nich ryzyk związanych z względnie niewielkimi rozmiarami, mniejszą płynnością i brakiem odpowiednich ram prawnych, politycznych, biznesowych i społecznych dla rynków papierów wartościowych. Ponieważ wspomniane ramy prawne, polityczne, biznesowe i społeczne są zwykle jeszcze słabiej rozwinięte na nowych rynkach wschodzących, a występują także rozmaite inne czynniki, takie jak podwyższony potencjał skrajnych wahań kursów, braku płynności, barier ograniczających transakcje oraz mechanizmów kontroli giełd, ryzyka związane z rynkami wschodzącymi są nasilone w przypadku nowych rynków wschodzących.

[1] Źródło: MSCI, „Wyniki przeglądu możliwości zmian w klasyfikacji MSCI w 2015 r.”, 9 czerwca 2015 r.

[2] Źródło: Ministerstwo Planowania, Rozwoju i Reform, rząd Pakistanu

[3] Źródło: MSCI. Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Dodatkowe informacje dotyczące podmiotów dostarczających dane można znaleźć na stronie www.franklintempletondatasources.com.

[4] Ibid.

[5] Wskaźnik ceny do zysku to iloraz aktualnej ceny akcji spółki i zysków na akcję tej spółki.

[6] Źródło: MFW, baza danych „World Economic Outlook”, kwiecień 2015 r. Realizacja jakichkolwiek prognoz nie jest w żaden sposób gwarantowana.

[7] Sukuk to islamskie certyfikaty finansowe podobne do obligacji na zachodnich rynkach finansowych, które spełniają wymogi islamskiego prawa religijnego („szariatu”).

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, które muszą być wypełnione, są oznaczone