Inwestowanie na rynkach wschodzących

Krótki komentarz na temat Brexitu i rynków wschodzących

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański

W piątek 24 czerwca rynki finansowe na całym świecie obudziły się z bólem głowy po referendum w sprawie Brexitu. Wielka Brytania zagłosowała za wyjściem z Unii Europejskiej, co zaskoczyło wielu inwestorów, w tym także mnie. Sądziłem, że negatywne skutki opuszczenia UE dla Wielkiej Brytanii przeważają nad korzyściami płynącymi z tego kroku, i uważałem, że Brytyjczycy podzielają mój punkt widzenia.

Związana z referendum niepewność jutra odbiła się na wszystkich rynkach, a rynki wschodzące nie były wyjątkiem i indeks MSCI Emerging Markets Index zanotował ostry spadek. Niemniej jednak uważam, że gdy pierwszy szok osłabnie, długofalowy wpływ na te rynki powinien okazać się bardziej ograniczony, ponieważ handel i inwestycje na rynkach wschodzących są szeroko zdywersyfikowane, a wymiana handlowa z Wielką Brytanią stanowi względnie niewielką część całego handlu większości krajów zaliczanych do rynków wschodzących.

Niektóre rynki wschodzące mają jednak silniejsze powiązania z Wielką Brytanią, a zatem konsekwencje Brexitu mogą być dla nich bardziej bolesne. Negatywny wpływ mogą odczuć niektóre kraje Azji Południowo-Wschodniej, mające zakorzenione w swojej historii relacje z Wielką Brytanią. Brexit może odbić się także na sytuacji niektórych spółek prowadzących działalność na rynku brytyjskim, takich jak banki inwestujące w nieruchomości w Wielkiej Brytanii w celu finansowania swoich projektów (lub mające oddziały na tym rynku).

Jeżeli powiązania handlowe zostaną zerwane, producenci mogą uciekać z Wielkiej Brytanii, ponieważ pozostanie w UE byłoby dla nich korzystniejsze. Taki trend mógłby być korzystny dla niektórych rynków wschodzących. Niektóre zakłady produkcyjne i centra usługowe mogą przenieść się z Wielkiej Brytanii do zaliczanych do rynków wschodzących krajów Europy Wschodniej, które należą do UE i oferują niższe koszty.

To wydarzenie nie ma wpływu na moje spojrzenie na rynki wschodzące w ujęciu ogólnym ani na potencjał inwestycyjny, jaki w nich dostrzegam w dłuższej perspektywie. Uważam, że referendalna decyzja o Brexicie pokazuje całemu światu, że niestabilność dotyczy nie tylko rynków wschodzących i może występować nawet na rynkach rozwiniętych. Choć przez pewien czas możemy spodziewać się wzmożonej zmienności, sądzę, że rynki powrócą do normy. Bieżąca zmienność jest po części związana z efektem zaskoczenia; rynki po prostu dostatecznie nie wyceniały scenariusza Brexitu.

Uważam, że referendum w sprawie Brexitu nie powinno mieć większego wpływu na politykę pieniężną w Stanach Zjednoczonych ani na rynkach wschodzących. Gdy zmienność wywołana przez wynik referendum osłabnie, Rezerwa Federalna USA prawdopodobnie będzie kontynuować swoje analizy polityki pieniężnej w oparciu o dane o zatrudnieniu, wzroście i inflacji w USA. Kluczowe pytanie, jakie zadają sobie obserwatorzy rynków, dotyczy oczywiście wstrząsów wtórnych w UE. Mówi się, że inne państwa członkowskie także mogą podjąć decyzję o opuszczeniu UE, co wywołałoby dalszą niepewność i byłoby szkodliwe dla rynków w Europie i USA. Niemniej jednak, w mojej ocenie, rynki wschodzące powinny wyróżnić się pod tym względem, a poszczególne gospodarki powinny być w stanie odrobić straty w oparciu o swoje wyjątkowe fundamenty.

Komentarze, opinie i analizy zaprezentowane w niniejszym tekście są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani rekomendacji dotyczących inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę zmienność warunków rynkowych i ekonomicznych, wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji czy strategii inwestycyjnej.

Informacja natury prawnej

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m.in. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej. Inwestycje na rynkach wschodzących, do których należą także nowe rynki wschodzące, obarczone są większym ryzykiem wynikającym z powyższych czynników, oprócz typowych dla nich ryzyk związanych z względnie niewielkimi rozmiarami, mniejszą płynnością i brakiem odpowiednich ram prawnych, politycznych, biznesowych i społecznych dla rynków papierów wartościowych. Ponieważ wspomniane ramy prawne, polityczne, biznesowe i społeczne są zwykle jeszcze słabiej rozwinięte na nowych rynkach wschodzących, a występują także rozmaite inne czynniki, takie jak podwyższony potencjał skrajnych wahań kursów, braku płynności, barier ograniczających transakcje oraz mechanizmów kontroli giełd, ryzyka związane z rynkami wschodzącymi są nasilone w przypadku nowych rynków wschodzących.

Komentarze, opinie i analizy zaprezentowane w niniejszym tekście są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani rekomendacji dotyczących inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę zmienność warunków rynkowych i ekonomicznych, wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji czy strategii inwestycyjnej.

Informacja natury prawnej

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m.in. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej. Inwestycje na rynkach wschodzących, do których należą także nowe rynki wschodzące, obarczone są większym ryzykiem wynikającym z powyższych czynników, oprócz typowych dla nich ryzyk związanych z względnie niewielkimi rozmiarami, mniejszą płynnością i brakiem odpowiednich ram prawnych, politycznych, biznesowych i społecznych dla rynków papierów wartościowych. Ponieważ wspomniane ramy prawne, polityczne, biznesowe i społeczne są zwykle jeszcze słabiej rozwinięte na nowych rynkach wschodzących, a występują także rozmaite inne czynniki, takie jak podwyższony potencjał skrajnych wahań kursów, braku płynności, barier ograniczających transakcje oraz mechanizmów kontroli giełd, ryzyka związane z rynkami wschodzącymi są nasilone w przypadku nowych rynków wschodzących.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, które muszą być wypełnione, są oznaczone