Inwestowanie na rynkach wschodzących

Artykuły gościnne

Coraz większe znaczenie ESG w Chinach wraz z powiększaniem się bazy inwestorów

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski, francuski, włoski

Michael Lai z zespołu Franklin Templeton Emerging Markets Equity uważa, że wraz ze stopniowym otwieraniem chińskich rynków akcji dla inwestorów zagranicznych, chińskie spółki mogą stać się przedmiotem bardziej drobiazgowych analiz. Autor omawia niektóre spośród pojawiających się trendów związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym na tym rynku.

Michael Lai, CFA
Zarządzający portfelami inwestycyjnymi, akcje chińskich spółek
Franklin Templeton Emerging Markets Equity

Świadomość zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG, od ang. „Environmental, Social and Governance”) w Chinach wzrosła, w dużej mierze dzięki rządowym inicjatywom i coraz większemu zaangażowaniu inwestorów zagranicznych na chińskim rynku.

Na przestrzeni lat Chiny powoli otwierały swoje rynki akcji dla inwestorów zagranicznych. Kamieniem milowym było uruchomienie programu Shanghai-Hong Kong Stock Connect w 2014 r., a później rządowa decyzja o zniesieniu ograniczeń dla zagranicznych inwestorów w Chinach w 2019 r. Dynamiczna ekspansja chińskich rynków akcji jest ewidentna — wartość akcji chińskich spółek będących w posiadaniu inwestorów zagranicznych sięgnęła w trzecim kwartale 2019 r. rekordowo wysokiego poziomu 1,77 bln yuanów (253,14 mld USD).1

Wejście chińskich rynków akcji na arenę międzynarodową wysunęło czynniki ESG na pierwszy plan.

Wraz ze wzrostem zaangażowania zagranicznych inwestorów instytucjonalnych na chińskim rynku akcji klasy A, chińskie spółki prawdopodobnie będą coraz bardziej drobiazgowo analizowane przez tych inwestorów, mających często wysokie wymagania związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym, co z kolei powinno skłonić spółki do podnoszenia standardów w zakresie ESG. Niemniej jednak Chiny obecnie wciąż są na wczesnym etapie rozwoju w tych obszarach, a zakres ujawnianych danych jest znacznie węższy w porównaniu z rynkami zachodnimi, gdzie świadomość zagadnień związanych z ESG jest większa.

Poniżej omawiamy zaobserwowane przez nas sygnały potwierdzające wspomniane trendy.

Transparencja w obszarze ESG jest coraz większa, ale wciąż jest spora przestrzeń do poprawy sytuacji. Liczba spółek emitujących akcje klasy A, które ujawniają dane związane z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym rośnie od kilku lat, jednak wciąż jest spora przestrzeń do poprawy sytuacji w tym obszarze. Według danych na wrzesień 2019 r., raporty o odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa wydało 945 spółek, czyli ok. 26% wszystkich chińskich emitentów akcji klasy A.2 Jakość i częstotliwość kluczowych danych dotyczących ESG zawartych w raportach o odpowiedzialności społecznej również nie dorównywały międzynarodowym standardom.

Przykładowo, wśród spółek ujętych w indeksie Shanghai Shenzhen CSI 300 Index, średni wskaźnik publikacji danych najwyższy był w przypadku danych dotyczących ładu korporacyjnego i wynosił 66%, a średnie wskaźniki dla danych dotyczących ochrony środowiska naturalnego i odpowiedzialności społecznej sięgały odpowiednio 40% i 29%.3 W związku z nowymi wymogami regulacyjnymi, wszystkie spółki emitujące akcje klasy A muszą teraz ujmować wskaźniki związane z ochroną środowiska w odpowiednich sprawozdaniach i publikować dane dotyczące całkowitych emisji substancji zanieczyszczających powietrze, takich jak tlenek azotu czy dwutlenek siarki, a także substancji zanieczyszczających wodę.

Rosnąca liczba krajowych funduszy skoncentrowanych na czynnikach ESG. Odnotowaliśmy wzrost liczby zarejestrowanych w Chinach funduszy inwestycyjnych tematycznie związanych z ESG lub skoncentrowanych na co najmniej jednym aspekcie ESG, np. oszczędnościach energii.

Zauważyliśmy, że podczas gdy różne fundusze deklarują koncentrację na zagadnieniach ESG, stosowane standardy mogą różnić się od praktyk stosowanych na rynkach zagranicznych, dlatego niezbędna jest bardziej szczegółowa analiza pozwalająca zweryfikować czy czynniki ESG rzeczywiście są zintegrowane z procesem inwestycyjnym i filozofią inwestycyjną. Trend ten najwyraźniej wskazuje także na rosnącą skłonność spółek do podnoszenia standardów w obszarze ESG.

Większa świadomość zagadnień związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym wśród cieszących się międzynarodowym uznaniem spółek o dużej kapitalizacji. Zauważyliśmy, że spółki, których większa część akcji jest w posiadaniu inwestorów zagranicznych oraz prywatne przedsiębiorstwa o dużej kapitalizacji (zwykle należące do liderów swoich rynków lub mające większą ekspozycję na rynki zagraniczne) często są na bardziej zaawansowanym poziomie pod względem ujawniania danych związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym oraz wdrażania polityki dotyczącej ESG. Przyczyną tej prawidłowości są wyższe oczekiwania podmiotów zaangażowanych w te spółki co do czynników ESG oraz konieczność dorównania zagranicznym konkurentom pod względem stosowanych praktyk, aby utrzymać konkurencyjną pozycję także poza Chinami.

Ponadto duże przedsiębiorstwa mają większe zasoby niezbędne do sporządzania sprawozdań dotyczących ESG w porównaniu z mniejszymi spółkami, które z kolei mają zwykle mniej zdywersyfikowaną i głównie krajową bazę inwestorów, wciąż mniej wrażliwą na kwestie związane z ESG. Ta sytuacja jednak stopniowo się zmienia.

Często widzimy, że zwiększanie świadomości odpowiedzialności społecznej może przekładać się na lepsze wyniki spółki — za większym naciskiem na odpowiedzialność społeczną zwykle idzie poprawa praktyk związanych z ujawnianiem danych i ESG, która z kolei jest generalnie korzystna dla akcjonariuszy i innych podmiotów zaangażowanych w działalność przedsiębiorstwa. Przykładowo, chińskie spółki technologiczne zwykle porównują się i konkurują z przedsiębiorstwami z krajów zachodnich, które działają w regionach o wyższej świadomości zagadnień związanych z ESG w porównaniu z Chinami, w związku z czym często przywiązują większą wagę do praktyk ESG niż przedsiębiorstwa działające w sektorach tzw. „starej gospodarki”, takich jak produkcja przemysłowa.

Zróżnicowane poziomy standardów ESG

Ogólnie rzecz biorąc, chińskie spółki mają coraz większą świadomość konieczności dbania o ochronę środowiska naturalnego, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny oraz rozszerzania zakresu publikowanych informacji. Zasady te są stosowane w różnym stopniu w zależności od struktury przedsiębiorstwa i sektora, w jakim prowadzi działalność; widzimy także zróżnicowanie pod względem stosowanych przez spółki standardów ESG: niektóre przedsiębiorstwa proaktywnie publikują sprawozdania dotyczące zagadnień ESG zanim zostaną do tego zmuszone przez regulatorów, a inne po prostu wypełniają swoje minimalne obowiązki w tym zakresie. Widzimy, że niektóre spółki, głównie z sektora prywatnego, dążą do definiowania i stosowania nawet bardziej rygorystycznych standardów niż te wymagane na mocy obowiązujących przepisów.

Z drugiej strony spółki skarbu państwa często zaniżają standardy ładu korporacyjnego. Dlatego preferujemy dobrze zarządzane spółki skarbu państwa, które działają w interesie udziałowców mniejszościowych i uważamy, że solidne praktyki w zakresie ESG są ważnym elementem długoterminowej strategii przedsiębiorstwa.

[niebieski pasek boczny: Zagadnienia związane z ESG coraz ważniejsze dla chińskich władz]

Inwestycje związane z ESG skupiają coraz większą uwagę uczestników chińskiego rynku kapitałowego, po części dzięki rosnącej liczbie nowych reguł i wytycznych wprowadzanych przez regulatorów. Przykładowo, w ramach polityki chińskiego rządu mającej na celu zmniejszenie zanieczyszczeń i podniesienie standardów ochrony środowiska, wprowadzono nowe przepisy obligujące spółki giełdowe do publikowania informacji środowiskowych od 2020 r. Interes narodowy jest zatem jednym z bodźców do podnoszenia poziomu stosowanych praktyk.

W 2018 r. Chińskie Stowarzyszenie Organizacji Zarządzających Aktywami (AMAC — Asset Management Association of China) wydało pierwsze w Chinach kompleksowe i systemowe standardy dla sektora zarządzania aktywami dotyczące ekologicznych inwestycji, zawierające „Wytyczne dla zielonych inwestycji” zachęcające zarządzających funduszami do koncentracji na zrównoważonych i odpowiedzialnych inwestycjach. Z kolei w Hongkongu od lipca 2020 r. będą obowiązywały przepisy obligujące spółki notowane na lokalnym rynku papierów wartościowych do publikowania opinii zarządów na temat ryzyka związanego z czynnikami ESG oraz ich podejścia do tych zagadnień ESG, które mają istotny wpływ na ich działalność. Może to przyspieszyć wdrażanie standardów ESG przez spółki notowane na rynkach w Chinach i Hongkongu.

[koniec]

Całościowa perspektywa

Z naszych obserwacji wynika, że obecność na rynkach lokalnych i szeroki zasięg ogólnoświatowy pomagają nam w gromadzeniu informacji związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym dotyczących spółek notowanych na chińskim rynku. W ramach naszych rutynowych analiz due diligence, korzystamy z całego szeregu źródeł informacji, w tym analiz sprawozdań finansowych, raportów spółek czy analiz ESG przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne, jak również z raportów publikowanych w branżowych mediach i/lub na portalach społecznościowych. Co istotniejsze, komunikujemy się nie tylko z zarządami spółek, ale także z pracownikami różnych działów. Staramy się uzyskać całościową perspektywę, uwzględniającą punkt widzenia branżowych ekspertów i konkurentów.

Choć standardy w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego w Chinach nie są jeszcze tak wysokie, jak w krajach zachodnich, wierzymy, że sytuacja w tym obszarze będzie się konsekwentnie poprawiać. Mamy świadomość, że standardy te mogą być wdrażane w różnym tempie w poszczególnych branżach i spółkach, ale uważamy, że podejście oparte na analizach i skoncentrowane na jakości i stabilności nadal ma kluczowe znaczenie dla skutecznego inwestowania w akcje chińskich spółek.

Dowiedz się więcej z wiadomości przesyłanych przez Franklin Templeton bezpośrednio na Twój adres e-mail i subskrybuj blog pt. „Inwestowanie na rynkach wschodzących”.

Aby mieć szybki dostęp do krótkich bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze: @FTI_emerging oraz na portalu LinkedIn.

Informacja natury prawnej

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych.

Poglądy wyrażone w niniejszym materiale odzwierciedlają punkt widzenia zarządzającego inwestycjami, a wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Przedstawione informacje nie stanowią rekomendacji ani indywidualnych porad inwestycyjnych dotyczących jakichkolwiek papierów wartościowych, strategii lub produktów inwestycyjnych ani nie odzwierciedlają planów ani zamiarów dotyczących jakiegokolwiek portfela zarządzanego przez Franklin Templeton. Przedstawiony opis nie stanowi kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących branży, danego rodzaju papieru wartościowych czy inwestycji i nie powinien być traktowany jako rekomendacja inwestycyjna.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments (FTI). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko.

Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane poza Stanami Zjednoczonymi przez inne podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym lub osobą kontaktową dla klientów instytucjonalnych we Franklin Templeton.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, np. dotyczącym wahań kursów wymiany walut, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej; inwestowanie na rynkach wschodzących wiąże się z podwyższonym ryzykiem związanym z tymi samymi czynnikami. W zależności od tymczasowej koncentracji strategii na wybranych krajach, regionach, branżach, sektorach czy typach inwestycji, strategia może być narażona na wyższe ryzyko niekorzystnych wydarzeń w obszarze koncentracji strategii w porównaniu ze strategią utrzymującą ekspozycję na szersze spektrum krajów, regionów, branż, sektorów czy typów inwestycji.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, które muszą być wypełnione, są oznaczone