Beleggingsavonturen in opkomende markten

Franklin Templeton Investments blog: gebruikersovereenkomst

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Pools

Welkom. Gelieve deze gebruikersovereenkomst te lezen alvorens u deze website gebruikt. Deze gebruikersovereenkomst is een bindend contract tussen u en Franklin Templeton Investments. Het is van toepassing op zowel uw gebruik van deze website als op alle producten, diensten, inhoud, programma’s en informatie die via de website beschikbaar zijn. Door deze website te gebruiken of te raadplegen aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en stemt u in om gebonden te zijn door deze gebruiksvoorwaarden. Franklin Templeton kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, en alle wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht.

Deze website wordt aangeboden door Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton kan het gebruik en de beschikbaarheid van deze website of enig deel daarvan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid wijzigen, opschorten, stopzetten of beperken. Uw gebruik van deze website kan door Franklin Templeton zonder enige aansprakelijkheid voor alle doeleinden worden gecontroleerd.

Deze voorwaarden werden het laatst gewijzigd op: 15 oktober 2009

 • Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden en alle wijzigingen
 • Promotor van de website
 • Wereldwijd gebruik
 • Toegestaan gebruik en gebruikers
 • Toegangsmedia en verboden gebruik
 • Inhoud van door gebruikers verstrekte informatie en licentietoekenning aan Franklin Templeton
 • RSS en het delen van inhoud van de website
 • Inhoud en kwetsbaarheid van de website
 • Toestemming voor koppelingen
 • Handelsmerken, auteursrechtenbeleid, kennisgevingen en claiminformatie
 • Inhoud van derden

AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING

Beperking van aansprakelijkheid

Schadevergoeding

Beëindiging

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden en alle wijzigingen

Deze gebruikersovereenkomst (de ‘gebruiksvoorwaarden’) beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website en alle producten, diensten, inhoud, programma’s en informatie die via de website beschikbaar zijn (samen, de ‘website’). Gelieve de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Door deze website te raadplegen of anderszins te gebruiken erkent u dat u de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt om wettelijk door de gebruiksvoorwaarden te worden gebonden. Als u niet instemt met de algemene voorwaarden van de gebruikersovereenkomst mag u deze website niet raadplegen of anderszins gebruiken.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn een aanvulling op, en zijn niet bedoeld als wijziging of aanpassing v enige andere overeenkomsten tussen u en ons, inclusief klanten- of rekeningovereenkomsten voor andere aangelegenheden dan uw gebruik van de website.

Op uw gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing die van kracht zijn op de datum waarop deze website door u wordt geraadpleegd. Wij behouden ons het recht voor om de website en de gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Als u de website gebruikt nadat de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd wordt u geacht met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden te hebben ingestemd.

Promotor van de website

Deze website wordt aangeboden als een dienst door Franklin Templeton Investments (samen ‘Franklin Templeton’ of ‘Franklin Templeton Investments’ of ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’) en is uitsluitend voor informatieve doeleinden bestemd. Ze wordt niet aangeboden door de beleggingsvennootschappen van Franklin Templeton.

Franklin Resources, Inc. [NYSE: BEN] is een wereldwijde beleggingsorganisatie die actief is als Franklin Templeton Investments. Via verschillende entiteiten van Franklin Templeton levert Franklin Templeton Investments wereldwijde en Amerikaanse beleggingsdiensten, diensten aan aandeelhouders en distributieactiviteiten aan de Mutual Series Funds van Franklin Templeton (‘fondsen’) en aan institutionele klanten, evenals afzonderlijke diensten van relatiebeheer.

Wereldwijd gebruik

De inhoud van de website kan verwijzen naar producten of diensten die mogelijk niet in uw land verkrijgbaar zijn. Raadpleeg uw plaatselijke Franklin Templeton-kantoor voor meer informatie. Niets op deze website mag worden opgevat als een promotie voor of aanbod van enig product, of voor het gebruik van enig product, dat niet is toegestaan door de wetten en voorschriften van het land waar u gevestigd bent.

Toegang tot de website en haar inhoud door bepaalde personen of in bepaalde landen zijn mogelijk niet legaal. U raadpleegt de website op uw eigen initiatief en uw eigen risico. Franklin Templeton verklaart geenszins dat de inhoud van de website of de website geschikt of beschikbaar is voor gebruik in uw land. Het is verboden om de website te raadplegen vanuit landen waar de inhoud van de website niet legaal is.

Wegens het wereldwijde karakter van het internet stemt u ermee in om alle plaatselijke regels die gelden voor uw gedrag op het internet na te leven, inclusief alle wetten, regels, codes en voorschriften van het land waarvan u ingezetene bent en het land vanwaar u deze website raadpleegt, inclusief maar niet beperkt tot alle wetten, regels, codes, voorschriften, besluiten, vonnissen, richtlijnen, wetsvoorstellen en bepalingen met betrekking tot belastingen, contracten, intellectuele eigendommen, effecten, e-commerce, bankverrichtingen, technologie, computers, fraude en privacy. Daarnaast stemt u ermee in om alle toepasselijke wetten, regels, codes en voorschriften na te leven in verband met de transmissie van technische gegevens die vanuit de Verenigde Staten worden geëxporteerd.

Toegestaan gebruik en gebruikers

Toegestaan gebruik. Tenzij anderszins toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden is deze website alleen bedoeld voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, tenzij (1) u een broker/dealer, bank of andere financiële dienstverlener bent die met Franklin Templeton een geldige distributieovereenkomst (‘distributieovereenkomst’) heeft gesloten, danwel een bevoegde vertegenwoordiger van een dergelijke onderneming, en (2) het voor uw redelijk en billijk zakelijk gebruik dient, met het oog op de verlening van diensten in het kader van een dergelijke distributieovereenkomst. Alle andere uitzonderingen moeten uitdrukkelijk en schriftelijk door Franklin Templeton worden goedgekeurd.

Geen uitnodiging. Niets op deze website zal worden beschouwd als een uitnodiging tot aankoop, een aanbieding tot verkoop, of een aanbeveling van een effect of enig ander product of enige andere dienst.

Geen beleggingsaanbevelingen of professioneel advies; gebruik van programma’s. Deze website is niet bedoeld om fiscaal, juridisch, verzekerings- of beleggingsadvies te verstrekken, en niets op de website mag worden opgevat als een aanbeveling, door ons of door een derde partij, om beleggingen of effecten te kopen of te verkopen, of om beleggingsstrategieën of transacties uit te voeren. Als er op de website bepaalde programma’s beschikbaar zijn die algemene beleggingsanalyses of financiële analyses aanbieden op basis van informatie die u zelf invoert, dan mogen dergelijke resultaten niet worden opgevat als beleggingsaanbevelingen of -advies dat door ons wordt verstrekt. Tenzij anders vermeld bent u als enige verantwoordelijk om te bepalen of een belegging, effect, strategie of enig ander product of andere dienst bij u past of voor u geschikt is op basis van uw beleggingsdoelstellingen en uw persoonlijke en financiële situatie. Raadpleeg een advocaat of een belastingspecialist omtrent uw specifieke juridische of fiscale situatie.

In overeenstemming hiermee kent Franklin Templeton u een beperkte, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie toe om de pagina’s op deze website weer te geven, te downloaden, op te slaan, af te drukken en er bladwijzers voor te maken. U mag de pagina’s op deze website eveneens kopiëren, verspreiden, publiceren en weergeven op voorwaarde dat u zowel Franklin Templeton als de website als bron vermeldt en u de bronvermelding dicht in de buurt plaatst van de gekopieerde, verspreide, gepubliceerde of weergegeven pagina’s.

Toegangsmedia en verboden gebruik

Deze website is over het algemeen bestemd om te worden weergegeven met een conventionele webbrowser met een schermresolutie van 640 x 480 pixels of hoger. Hoewel u andere media mag gebruiken om de website te raadplegen dient u zich ervan bewust te zijn dat de website via andere toegangsmethoden mogelijk niet correct wordt weergegeven. Het gebruik van andere toegangsmedia is dan ook uitsluitend voor uw eigen risico. U bent verantwoordelijk voor de cache-instellingen van uw browser, zodat u de meest recente gegevens ontvangt. Behalve voor RSS-feeds dient u de website niet te raadplegen met toestellen of diensten die zijn ontworpen om geautomatiseerde, herhaaldelijke toegang tegen hoge snelheid te verschaffen, tenzij dergelijke toestellen schriftelijk door Franklin Templeton zijn goedgekeurd.

Omdat alle servers over een beperkte capaciteit beschikken en door veel mensen worden gebruikt, mag u de website niet gebruiken op een manier die een server van Franklin Templeton of een netwerk dat met een server van Franklin Templeton is verbonden zou kunnen beschadigen of overbelasten. U mag de website niet gebruiken op een manier die het gebruik van de website door andere partijen zou hinderen.

Tenzij anders vermeld in deze gebruiksvoorwaarden of uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door Franklin Templeton, mag u geen rapporten, gegevens, informatie, inhoud, software, elektronische feeds zoals RSS-feeds, producten, diensten of andere materialen op, gegenereerd door of verkregen van deze website, hetzij via koppelingen, hetzij anderszins (samen ‘inhoud van de website’) wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorsturen, posten, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, uitzenden, in licentie geven, overdragen, verkopen, exploiteren of er afgeleide werken van maken.

U mag de website, de inhoud van de website of diensten, systemen, netwerken of servers die verbonden of geassocieerd zijn met deze website ook niet onderzoeken, scannen, de kwetsbaarheid ervan testen of er onbevoegde toegang toe trachten te verkrijgen via hacking, datamining of enige andere manier.

Inhoud van door gebruikers verstrekte informatie en licentietoekenning aan Franklin Templeton

Deze website kan inhoud van gebruikers bevatten inclusief, maar niet beperkt tot, reacties, citaten, foto’s, grafische elementen, afbeeldingen, logo’s, gebruikersnamen, illustraties, video’s, berichten, informatie, documenten en andere materialen (samen ‘gebruikersinhoud’), die door u worden ingediend, geüpload, gepost, gemaild, doorgestuurd of anderszins beschikbaar worden gemaakt via de website (waarbij alle methoden om materiaal beschikbaar te maken op of via de website worden opgenomen in de begrippen ‘verstrekken’ of ‘verstrekking’).

U mag op de website geen persoonlijke identificerende informatie over uzelf, werknemers van Franklin Templeton of enige andere persoon verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, identificerende informatie zoals rekeningnummers, socialezekerheidsnummers of belastingidentificatie- of burgerservicenummers.

Tenzij beperkt door de privacywetgeving van uw rechtsgebied is de gebruikersinhoud die u via de website verstrekt geenszins onderworpen aan enige vertrouwelijkheidsverplichtingen van Franklin Templeton en zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, bestuurders, directieleden, werknemers, vertegenwoordigers, licentieverstrekkers en leveranciers. Tenzij anders voorzien in effectenwetgeving kan Franklin Templeton geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige gebruikersinhoud of voor het gebruik of de bekendmaking van enige gebruikersinhoud, inclusief identificerende persoonlijke informatie.

Door gebruikersinhoud via de website te verstrekken, geeft u Franklin Templeton en zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, bestuurders, directieleden, werknemers, vertegenwoordigers, licentieverstrekkers, volmachthouders en leveranciers een eeuwigdurende, wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, om niet voldane, royaltyvrije, onderlicentieerbare en overdraagbare licentie om enige gebruikersinhoud op om het even welke manier, op om het even welk nu bekend of later ontwikkeld medium te kopiëren, uit te zenden, uit te voeren, te verspreiden, op te slaan, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te publiceren, te verkopen, er afgeleide werken van te maken of anderszins te gebruiken. Een dergelijk gebruik omvat, maar is niet beperkt tot het gebruik van knowhow, ideeën, bedrijfsgeheimen of uitvindingen die op basis van de gebruikersinhoud zijn bekendgemaakt of eruit zijn afgeleid. U erkent dat Franklin Templeton uw gebruikersinhoud op om het even welke manier kan gebruiken zonder verwijzing naar of aansprakelijkheid ten aanzien van u of enige derde. Franklin Templeton verkrijgt de exclusieve eigendom van alle rechten, eigendomsrechten en belangen op en in alle afgeleide werken of uitvindingen die door of namens Franklin Templeton zijn gemaakt en waarin enige gebruikersinhoud is opgenomen of die anderszins gebruikmaken van enige gebruikersinhoud, zulks zonder vergoeding of kennisgeving en zonder aansprakelijkheid ten aanzien van of verwijzing naar u of een derde.

Door gebruikersinhoud in te dienen garandeert u en gaat ermee u akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor de gebruikersinhoud, dat u de gebruikersinhoud wettelijk mag verstrekken, en dat u ofwel eigenaar bent van alle rechten, eigendomsrechten en belangen op en in de gebruikersinhoud, ofwel over de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar beschikt om die gebruikersinhoud voor alle doeleinden in verband met de website te kopiëren en te gebruiken.

U gaat voorts akkoord om geen van de volgende voorbeelden van verboden gebruikersinhoud te verstrekken:

 • Financieel advies of beleggingsadvies; aanbiedingen om beleggingen te kopen of te verkopen, of kansen om deel te nemen aan beleggingsfondsen;
 • Reclame of aanbiedingen van om het even welke aard, inclusief spam;
 • Inhoud die bedreigend, beledigend, storend, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, obsceen, onwettig, haatdragend of anderszins verwerpelijk is;
 • Inhoud waarmee u zich voordoet als een andere persoon of entiteit, of waardoor uw band met een persoon of entiteit onjuist wordt weergegeven of vertegenwoordigd;
 • Persoonlijke aanvallen of inhoud die denigrerend is ten aanzien van een blogger of werknemer van Franklin Templeton, een product of dienst van Franklin Templeton, of Franklin Templeton als entiteit;
 • Inhoud die de oorsprong van enige inhoud verbergt;
 • Inhoud die een inbreuk pleegt op de intellectuele eigendommen of eigendomsrechten van een derde partij of waarmee u zich deze wederrechtelijk toeëigent;
 • Virussen of malware die inhoud van de website zouden kunnen veranderen of die het gebruik van de website anderszins hinderen of die andere computers of software schaden;
 • Inhoud die op welke manier ook zou kunnen worden beschouwd als schadelijk voor minderjarigen, inclusief, maar niet beperkt tot, inhoud die in strijd is met wetgeving inzake kinderpornografie, seksueel misbruik van kinderen of wetgeving die de afbeelding van minderjarigen betrokken bij seksuele handelingen verbiedt;
 • Inhoud die opzettelijk of onopzettelijk inbreuk pleegt op toepasselijke wetgeving of voorschriften op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau.

Franklin Templeton heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de gebruikersinhoud die op of via de website wordt ingediend, en Franklin Templeton garandeert de nauwkeurigheid, kwaliteit of geschiktheid ervan niet, noch onderschrijft Franklin Templeton enige gebruikersinhoud die op de website wordt verstrekt. Franklin Templeton maakt geen aanspraak op eigendom van enige gebruikersinhoud die u op de website verstrekt. U erkent dat Franklin Templeton en/of zijn leveranciers gebruikersinhoud al dan niet kunnen controleren (maar dat zij hiertoe niet zijn verplicht), maar dat Franklin Templeton het recht heeft om alle gebruikersinhoud naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk te controleren, plaatsen, verplaatsen, bewerken, weigeren of verwijderen, om welke reden ook, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid.

Behalve de gemachtigde bloggers van Franklin Templeton mogen werknemers en onderaannemers van Franklin Templeton geen gebruikersinhoud op de website plaatsen.

RSS en het delen van inhoud van de website

Franklin Templeton kent u een beperkt, herroepelijk, niet-exclusief recht toe om de functies van de website op het vlak van RSS (‘Really Simple Syndication’) en het delen van informatie (samen de ‘feeds van de website’) die via de website beschikbaar zijn weer te geven, op te slaan, er bladwijzers voor te maken, te raadplegen, te downloaden, er koppelingen naar te maken en te gebruiken.

De feeds van de website zijn uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Enige andere gebruiksvormen, inclusief, maar niet beperkt tot het opnemen van reclame in of het plaatsen van reclame in verband met of gericht op de feeds van de website, zijn strikt verboden. U mag aan de feeds van de website geen inhoud toevoegen.

Deze website kan widgets omvatten die de feeds van de website of de inhoud van de website publiceren op websites van derden. Franklin Templeton heeft geen controle over en spreekt zich niet uit over de verdiensten van deze websites van derden, en de widgets worden uitsluitend aangeboden voor het comfort van de gebruiker. Wees voorzichtig in het gebruik van deze widgets en websites van derden, en gebruik alleen widgets en websites van derden waarmee u vertrouwd bent.

Franklin Templeton behoudt zich het recht voor om de levering van de feeds van de website op elk moment geheel of gedeeltelijk stop te zetten en van u te eisen dat u de feeds van de website niet langer weergeeft, verspreidt of anderszins gebruikt, om welke reden ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schendingen door u van enige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Franklin Templeton aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige van uw activiteiten in verband met de feeds van de website of voor uw gebruik van de feeds van de website in verband met uw websites of webpagina’s. U dient de feeds van de website te gebruiken zoals die door Franklin Templeton worden verstrekt en mag de tekst, inhoud of koppelingen die door Franklin Templeton worden verschaft niet bewerken of wijzigen. U gaat akkoord om de feeds van de website niet in verband te brengen met enige inhoud die schadelijk zou kunnen zijn voor de reputatie van Franklin Templeton, zijn gelieerde ondernemingen of zijn werknemers. U mag de feeds van de website niet gebruiken of weergeven op enige manier die suggereert dat Franklin Templeton doelen, ideeën, websites, producten of diensten van derden promoot of onderschrijft.

Franklin Templeton behoudt alle eigendoms- en andere rechten in en op de feeds van de website, de inhoud van de website en alle logo’s en handelsmerken van Franklin Templeton die in verband met de feeds van de website worden gebruikt. U stemt ermee in om Franklin Templeton naar behoren als bron van de feeds van de website te vermelden en dit redelijk in de buurt van uw gebruik van de feeds te plaatsen, en u stemt ermee in dat u de indeling of de huisstijl van de titels, samenvattingen en andere informatie die in de feeds van de website wordt verschaft niet zult wijzigen. De feeds van de website mogen niet worden ontleed of anderszins opnieuw worden verspreid door externe RSS-providers zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Franklin Templeton biedt de feeds van de website aan zoals ze zijn en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige verliezen of schade in verband met uw gebruik van de informatie, de inhoud, of het materiaal dat daarin is vervat. WIJ SLUITEN ALLE GARANTIES IN VERBAND MET DE FEEDS VAN DE WEBSITE EN DE INHOUD VAN DE WEBSITE, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, IN DE BREEDST MOGELIJKE ZIN VAN DE WET UIT.

Inhoud en kwetsbaarheid van de website

De inhoud van de website is uitsluitend bedoeld voor informatieve, educatieve en niet-commerciële doeleinden. Deze website en de inhoud van de website verstrekken geen aanbevelingen om een effect of beleggingsfonds te kopen of te verkopen. De inhoud van de website kan mogelijk informatie verstrekken over beleggingsstrategiën, maar die informatie mag niet worden beschouwd als juridisch of fiscaal advies. Het feit dat deze website toegang biedt tot inhoud of andere websites van derden mag niet worden opgevat als een goedkeuring van deze inhoud of websites van derden, noch als een aanbeveling door Franklin Templeton of enige van zijn gelieerde ondernemingen om een effect dat door een derde partij wordt uitgegeven te kopen of te verkopen.

Net als alle websites kan deze website gevoelig zijn voor hacking, virussen, wormen of andere malware die uw gebruik van en toegang tot de website kunnen verstoren of de inhoud van de website anderszins kunnen veranderen, inclusief, maar niet beperkt tot, het maken van vervalste beleggingsaanbevelingen. Dergelijke malware kan ook schadelijk zijn voor uw computer en de software die u gebruikt om de website te raadplegen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw antivirussoftware actueel is om uw computer tegen malware te beschermen.

Voor zover dit wettelijk is toegestaan is het gebruik van de website en de inhoud van de website op uw eigen risico, en stemt u ermee in om Franklin Templeton of enige van zijn externe contentproviders niet aansprakelijk te stellen voor verliezen, schade of andere mogelijke vorderingen die ontstaan als gevolg van enige actie of beslissing die u neemt in verband met de website of de inhoud van de website.

Toestemming voor koppelingen

Koppelingen naar de website (‘toestemming voor koppelingen’) zijn alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • De koppeling is alleen voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, tenzij: (1) u een broker/dealer, bank of andere financiële dienstverlener bent die met Franklin Templeton een geldige distributieovereenkomst (‘distributieovereenkomst’) heeft gesloten, danwel een bevoegde vertegenwoordiger van een dergelijke onderneming, en (2) het voor uw redelijk en billijk zakelijk gebruik dient, met het oog op de verlening van diensten in het kader van een dergelijke distributieovereenkomst. Alle andere uitzonderingen moeten uitdrukkelijk en schriftelijk door Franklin Templeton worden goedgekeurd.
 • De koppeling moet direct verwijzen naar de startpagina van de website op http://emergingmarkets.blog.franklintempleton.com of een pagina binnen deze website, mag op geen enkele manier zijn gewijzigd, en mag niet eerst verwijzen naar een andere website of een ander pop-upvenster, met als enige uitzondering om een bericht weer te geven dat de gebruiker via de koppeling wordt doorverwezen naar de website van Franklin Templeton. De koppeling mag niet verwijzen naar een omgeving met frames of de inhoud van de website, noch mag zij de presentatie van de website anderszins wijzigen.
 • De tekst die bij de koppeling hoort dient de website nauwkeurig te beschrijven, zonder ten onrechte banden te vermelden tussen de website waarop de koppeling wordt gemaakt en Franklin Templeton die een goedkeuring impliceren of die de relatie tussen de website waarop de koppeling wordt gemaakt en Franklin Templeton verkeerd voorstellen.  De voorgestelde tekst om de koppeling te identificeren luidt: ‘Blog van Franklin Templeton’ of ‘Franklintempletonblog.com’. U mag ook het logo van Franklin Templeton gebruiken zoals dat hieronder wordt weergegeven, ongewijzigd en uitsluitend in verband met de koppeling:

ben

 • Franklin Templeton behoudt zich het recht voor om deze toestemming voor koppelingen op elk moment zonder enige kennisgeving, aansprakelijkheid of schadevergoeding voor u in te trekken.
 • Als u de voorwaarden van de toestemming voor koppelingen niet naleeft mag u geen koppelingen naar de website maken.

Handelsmerken, auteursrechtenbeleid, kennisgevingen en claiminformatie

Alle handelsmerken, dienstenmerken en logo’s die op deze website worden weergegeven zijn de exclusieve eigendom van Franklin Templeton of hun respectievelijke eigenaars. Tenzij toegestaan in de toestemming voor koppelingen, mag niets op deze website worden opgevat als de toekenning van een licentie of recht om enig handelsmerk (zie Handelsmerken van Franklin Templeton), dienstenmerk of uiterlijk kenmerk van producten (‘trade dress’) van Franklin Templeton of enige derde partij te gebruiken.

Alle inhoud van de website is eigendom van of in licentie verkregen door Franklin Templeton en zijn externe informatieverstrekkers, en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale intellectuele-eigendomswetten. Franklin Templeton behoudt zich het recht voor om alle inhoud te verwijderen die mogelijk intellectuele-eigendomsrechten van derden schendt.

Indien u van oordeel bent dat enige inhoud op deze website uw auteursrechten schendt, gelieve dan het volgende aan Franklin Templeton te doen toekomen:

 1. een elektronische of handmatige handtekening van de persoon die bevoegd is om namens de eigenaar van het auteursrecht dat mogelijk is geschonden, op te treden;
 2. een identificatie en een beschrijving van het door het auteursrecht beschermde materiaal en de plaats waar het materiaal dat uw auteursrecht mogelijk schendt zich op de website bevindt;
 3. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 4. een verklaring waarin u stelt dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik op de aangevoerde manier niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet;
 5. een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenvermelde informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht dat mogelijk is geschonden, dan wel dat u bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen.

In overeenstemming met de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act stelt Franklin Templeton de volgende persoon aan als zijn vertegenwoordiger om meldingen van vermeende schendingen van het auteursrecht te ontvangen:

J. Matthew Gowdy, Esq.
Senior Corporate Counsel
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway, San Mateo, CA 94403-1906.
Tel.: (650) 312-2000
Fax: (650) 525-7141
E-mail: copyright@frk.com.

Inhoud van derden

Bepaalde producten, diensten, inhoud, inclusief advertenties, hulpprogramma’s en informatie die via de website beschikbaar zijn, worden mogelijk verstrekt door bedrijven die niet met Franklin Templeton gelieerd zijn (‘inhoud van derden’). Hun bron wordt duidelijk geïdentificeerd. In bepaalde gevallen kan de inhoud van derden beschikbaar zijn via een koppeling naar een externe website. Hoewel Franklin Templeton doorgaans alleen informatie van, of koppelingen naar, bronnen verstrekt die als betrouwbaar worden beschouwd, is Franklin Templeton niet betrokken geweest bij de opstelling, goedkeuring of redactie van inhoud van derden en verstrekt Franklin Templeton geen expliciete of impliciete goedkeuring van dergelijke inhoud en verstrekken Franklin Templeton en de leveranciers van externe inhoud geen garantie voor nauwkeurigheid, actuale aard, volledigheid of nut, noch zijn zij verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke inhoud, inclusief enige reclame, producten of andere materialen die beschikbaar zijn op websites van derden. Inhoud van derden wordt alleen verstrekt ter informatie en Franklin Templeton en de leveranciers van inhoud van derden sluiten uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid voor inhoud van derden die op de website beschikbaar is uit. Het gebruik van inhoud van derden is uitsluitend voor uw eigen risico. DE INHOUD VAN DERDEN WORDT VERSTREKT ‘ZOALS ZE WORDT AANGETROFFEN. ‘FRANKLIN TEMPLETON IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE INHOUD VAN DERDEN OF KOPPELINGEN DAARNAAR, EN SLUIT UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES UIT, VAN WELKE AARD OOK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING.

U erkent dat er op inhoud van derden extra beperkingen kunnen gelden inzake het gebruik ervan. U dient deze beperkingen zorgvuldig te onderzoeken (bijvoorbeeld in door hen bijgevoegde verklaringen, kanttekeningen of gepubliceerde gebruiksvoorwaarden) omdat ze strenger kunnen zijn dan de beperkingen die door Franklin Templeton aan de website worden opgelegd.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING

U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT DEZE WEBSITE WORDT AANGBODEN ‘ZOALS ZE WORDT AANGETROFFEN’ EN ‘ZOALS ZE BESCHIKBAAR IS’.  DE ACTUALE AARD, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF HET NUT VAN DE WEBSITE OF ENIG DEEL DAARVAN WORDEN NIET DOOR FRANKLIN TEMPLETON, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HUN RESPECTIEVE DIRECTIELEDEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS (SAMEN DE ‘PARTIJEN VAN FRANKLIN TEMPLETON’) GEGARANDEERD. DE PARTIJEN VAN FRANKLIN TEMPLETON GARANDEREN NIET DAT DEZE WEBSITE OF DOWNLOADS AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN, DAT ZE ONONDERBROKEN BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN, OF DAT DEZE WEBSITE, DE SERVER WAAROP DE WEBSITE WORDT GEHOST OF ENIGE BESTANDEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OM VIA DEZE WEBSITE TE WORDEN GEDOWNLOAD VRIJ ZIJN VAN COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. DE PARTIJEN VAN FRANKLIN TEMPLETON ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VIRUSSEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE U WORDT BEROKKEND OMDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. IN HET BIJZONDER KUNNEN PERIODEN VAN VOLATIELE OF ONGEWONE MARKTACTIVITEIT INVLOED HEBBEN OP DE BESCHIKBAARHEID OF DE REACTIETIJD VAN DE SYSTEMEN.

U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT HET VOLLEDIGE RISICO IN VERBAND MET DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN DEZE WEBSITE, DE ACTUELE AARD, HET NUT, EN DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE WEBSITE, UITSLUITEND DOOR U WORDT GEDRAGEN. ALLE PARTIJEN VAN FRANKLIN TEMPLETON SLUITEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN, GOEDKEURINGEN, GARANTIES OF WAARBORGEN UIT, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DE NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN. ZONDER HET ALGEMENE KARAKTER VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN SLUITEN ALLE PARTIJEN VAN FRANKLIN TEMPLETON ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT ENIGE RESULTATEN DIE UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT.

U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de middelen die u gebruikt om de website te raadplegen en u begrijpt dat uw hardware, software, het internet, uw internetprovider en andere betrokken derden die bij uw verbinding met onze website partij zijn mogelijk niet op de beoogde of gewenste manier functioneren.

Franklin Templeton wijst ook verantwoordelijkheid af voor schade die derden u opzettelijk of onopzettelijk kunnen berokkenen door het gebruik van deze website. U begrijpt bijvoorbeeld dat hackers onze veiligheidsprocedures kunnen doorbreken en dat Franklin Templeton niet verantwoordelijk is voor enige daaraan gerelateerde schade.

Hoewel er redelijke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om te verzekeren dat de inhoud van de website juist is kunnen wij de juistheid, volledigheid of actuele aard van de inhoud van de website echter niet garanderen. De inhoud van de website wordt alleen weergegeven op de datum waarop zij is gepubliceerd of vermeld en kan door latere marktgebeurtenissen of om andere redenen teniet worden gedaan. Franklin Templeton heeft geen enkele plicht om deze website of enige inhoud ervan bij te werken. WIJ KUNNEN TEN AANZIEN VAN U OF ENIGE DERDE PARTIJ NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT ENIGE GESTELDE OF NAGELATEN HANDELING OF BELEGGINGSBESLISSING DIE DOOR U WORDT GENOMEN OP BASIS VAN DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF HET ACTUELE KARAKTER VAN DE GEGEVENS EN INFORMATIE DIE VIA DEZE WEBSITE WORDT WEERGEGEVEN.

Speculatie of overtuigingen over toekomstige gebeurtenissen zoals markt- en economische omstandigheden, prestaties van bedrijven of effecten, aanbiedingen van toekomstige producten of andere verwachtingen zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ (‘forward-looking statements’) in de zin van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en houden risico’s en onzekerheden in. Als gevolg van algemene omstandigheden betreffende bedrijven, markten, de economie en de politiek kunnen werkelijke resultaten in aanzienlijke mate verschillen van onze huidige verwachtingen of voorspellingen.

Wij raden u af om e-mail te gebruiken voor het versturen van vertrouwelijke of gevoelige informatie. Als u ons via internet een e-mailbericht toestuurt (al dan niet gecodeerd) aanvaardt u de risico’s van een gebrek aan vertrouwelijkheid die daarmee gepaard gaat.

Beperking van aansprakelijkheid

INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE BESTAAT UW ENIGE MOGELIJKHEID ERIN DE WEBSITE NIET LANGER TE GEBRUIKEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE PARTIJEN VAN FRANKLIN TEMPLETON IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, PUNITIEVE, MORELE OF GEVOLGSCHADE (SAMEN DE “UITGESLOTEN SCHADE”), DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF UW ONVERMOGEN OM ENIG DEEL VAN DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT: INKOMENSVERLIES, HANDELSVERLIEZEN, VERWACHTE WINSTEN, HANDEL, BESPARINGEN, GOODWILL OF DATA; NIET-UITVOERING, DIENSTWEIGERING, AANVAL, ONDERBREKING, DEFECT, OPERATORFOUTEN, ONGEMAK OF VERTRAGING, ALLE VAN ENIGE AARD, IN DE WERKING OF VERZENDING, OF EEN COMPUTERVIRUS; STORINGEN VAN ELEKTRONISCHE OF MECHANISCHE APPARATUUR OF IN COMMUNICATIELIJNEN (INCLUSIEF TELEFOON, KABEL EN INTERNET); ERNSTIGE OF BUITENGEWONE WEERSOMSTANDIGHEDEN (INCLUSIEF OVERSTROMINGEN, AARDBEVINGEN OF ANDERE NATUURRAMPEN); BRAND, OORLOG, OPSTAND, TERREURDADEN, RELLEN, ARBEIDSGESCHILLEN EN ANDERE ARBEIDSPROBLEMEN, ONGEVALLEN, NOODGEVALLEN OF OVERHEIDSACTIES; OF DIEFSTAL DOOR DERDEN VAN, VERNIETIGING VAN, ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, WIJZIGING OF GEBRUIK VAN UW INFORMATIE, APPARATUUR OF EIGENDOMMEN, ZELFS ALS DE PARTIJEN VAN FRANKLIN TEMPLETON OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DE UITGESLOTEN SCHADE OF DE UITGESLOTEN SCHADE HADDEN KUNNEN VOORZIEN. BOVENDIEN TREFT DE PARTIJEN VAN FRANKLIN TEMPLETON GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID INDIEN U OF ENIGE DERDE PARTIJ DEZE VOORWAARDEN OF DE VIGERENDE FEDERALE, NATIONALE EN LOKALE WETGEVING NIET NALEEFT.

DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT: (I) ENIGE NALATIGHEID OF GROVE NALATIGHEID DOOR ENIGE PARTIJ VAN FRANKLIN TEMPLETON OF (II) OF DE AANSPRAKELIJKHEID ALLEEN BETREKKING HEEFT OP NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ENIGE ANDERE THEORIE VAN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID; EN BLIJVEN VAN KRACHT ZELFS INDIEN ENIGE CORRECTIEMAATREGELEN HUN WEZENLIJKE DOEL NIET BEREIKEN. BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF DE AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING NIET TOE, EN BIJGEVOLG ZIJN DE BOVENVERMELDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN IN DERGELIJK GEVAL NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DIE RECHTSGEBIEDEN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PARTIJEN VAN FRANKLIN TEMPLETON BEPERKT WORDEN IN DE BREEDST MOGELIJKE ZIN ZOALS DOOR DE WET WORDT TOEGESTAAN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PARTIJEN VAN FRANKLIN TEMPLETON TEN AANZIEN VAN U MEER DAN HONDERD DOLLAR BEDRAGEN ($100).

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Franklin Templeton, zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en elk van zijn en hun directieleden, bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren voor alle claims, eisen, verplichtingen, schade, verliezen of kosten, inclusief advocatenhonoraria en -kosten, die ontstaan als gevolg van of in verband met (i) uw ongepaste toegang tot of ongepast gebruik van deze website, (ii) enige schending door u van deze gebruiksvoorwaarden, (iii) enige gebruikersinhoud die u op of via de website plaatst, of (iv) elke werkelijke of vermeende schending door u van het intellectuele- of andere eigendomsrecht van enige derde partij.

Toepasselijk recht, forum, hoofdbaarheid

Als Franklin Templeton er niet in slaagt om enige bepaling(en) van deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen mag dit niet worden opgevat als een afstandsverklaring van enige bepaling of enig recht. Deze website wordt aangestuurd en beheerd door Franklin Templeton vanuit zijn kantoren in Californië in de Verenigde Staten van Amerika. Op deze voorwaarden is het recht van de staat Californië van toepassing (‘toepasselijk recht’). Indien u een rechtszaak aanspant in verband met deze voorwaarden stemt u ermee in om die rechtszaak uitsluitend aan te spannen in de rechtbanken van de staat Californië gevestigd in de stad en gemeente van San Mateo, Californië, of de United States District Court voor het Northern District van Californië, en gaat u akkoord met en onderwerpt u zich aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van die rechtbanken voor een dergelijk geschil.

Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of om enige andere reden als onafdwingbaar wordt beschouwd zullen de resterende bepalingen in de breedst mogelijke zin worden afgedwongen en blijven de resterende bepalingen volledig van kracht.

U dient alle wetten, regels en voorschriften van enige overheidsautoriteit of -instelling die gelden of van toepassing zijn op de werking en het gebruik van de website na te leven. Onverminderd het voorgaande gaat u akkoord om die beperkingen na te leven en geen deel van de website uit te voeren of opnieuw uit te voeren naar landen waarnaar, of personen naar wie, export verboden is krachtens de wetten inzake exportcontrole van de Verenigde Staten. Deze gebruiksvoorwaarden komen ten goede van Franklin Templeton, zijn opvolgers en rechtverkrijgenden. U mag de gebruiksvoorwaarden niet aan anderen toewijzen. Afstandsverklaringen zijn niet van kracht tenzij ze schriftelijk zijn opgesteld. Alle rechten die in deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk worden toegekend zijn voorbehouden door Franklin Templeton.

Beëindiging

U erkent en stemt ermee in dat Franklin Templeton de gebruiksvoorwaarden of uw toegang tot en gebruik van de volledige website of een deel daarvan kan beperken, opschorten of beëindigen, inclusief enige koppelingen naar websites van derden, op elk moment en al dan niet met redenen omkleed inclusief maar niet beperkt tot, een schending van de gebruiksvoorwaarden, zulks naar absolute goeddunken van Franklin Templeton en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. De relevante versie van de gebruiksvoorwaarden blijft van toepassing op elk voorafgaand gebruik van de website. De volgende paragrafen van deze gebruiksvoorwaarden behouden ook na de beëindiging van uw gebruik van of toegang tot de website hun geldigheid: paragrafen over schadevergoeding, voorbehouden, beperkingen van aansprakelijkheid, beëindiging en algemene bepalingen, evenals enige andere bepaling die volgens de voorwaarden geldig blijft na de beëindiging van uw gebruik van of toegang tot de website.